• analizează şi se pronunţă, prin decizie, cu privire la plângerea formulată de orice solicitant care consideră că a fost tratat inechitabil, a fost discriminat sau nedreptăţit în orice fel şi, în special, prin deciziile adoptate de administratorul infrastructurii ori de către operatorul de transport feroviar, în ceea ce priveşte: documentul de referinţă al reţelei; criteriile conţinute în documentul de referinţă al reţelei; procedura de alocare a capacităţilor de infrastructură feroviară şi rezultatele acesteia; sistemul de tarifare; nivelul sau structura tarifelor de utilizare a infrastructurii feroviare care i se cer ori i se pot cere a fi plătite; măsurile privind accesul în condiţii transparente şi nediscriminatorii;
 • urmăreşte şi se asigură că tarifele stabilite de administratorul infrastructurii feroviare sunt în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi au un caracter nediscriminatoriu;
 • supraveghează negocierile dintre solicitanţi şi administratorul infrastructurii feroviare cu privire la nivelul tarifelor de utilizare a infrastructurii feroviare şi intervine imediat în cazul în care negocierile ar putea să contravină prevederilor legale în vigoare;
 • se pronunţă, prin decizie, asupra tuturor plângerilor formulate conform prevederilor lit. a) şi adoptă măsurile necesare pentru remedierea situaţiei semnalate, într-un termen de maximum 2 luni de la primirea tuturor informaţiilor;
 • monitorizează activitatea pieţelor de servicii feroviare, fără a aduce atingere competenţelor Consiliului Concurenţei în aplicarea Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • poate dispune, din proprie iniţiativă, măsurile necesare pentru remedierea situaţiei cu privire la aspectele prevăzute la lit. a)-e), în vederea prevenirii discriminării unor solicitanţi;
 • adoptă regulamente şi instrucţiuni pentru buna sa funcţionare;
 • colaborează cu autorităţile publice în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin;
 • formulează recomandări pentru adoptarea de măsuri care să asigure caracterul nediscriminatoriu al tarifelor, al accesului la infrastructura feroviară şi care să faciliteze dezvoltarea pieţei serviciilor de transport feroviar;
 • analizează periodic respectarea cadrului legal în domeniul său de activitate şi face propuneri pentru îmbunătăţire, în concordanţă cu reglementările Uniunii Europene;
 • efectuează schimburi de informaţii cu organisme de supraveghere similare din statele membre ale Uniunii Europene şi din statele candidate la aderare cu privire la activitatea lor, la principiile şi practicile lor decizionale, astfel încât principiile decizionale ale acestuia să fie armonizate cu cele ale organismelor de supraveghere din statele membre ale Uniunii Europene;
 • întocmeşte şi aprobă propunerea de buget propriu, care va fi parte a proiectului de buget al Consiliului Concurenţei;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii specifice prevăzute de lege.